ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.

1. ամենաէական, քրիստոնեություն, երբևիցե, ինչևէ
2. հնէաբան, պատնեշ, չէինք, առէջաթել
3. եղերերգ, ափեափ, չէնք, լայնէկրան
4. դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ

2.

1. անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե
2. նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացում
3. բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք
4. ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

3.

1. անօրեն, տնօրինություն, օրըստօրե, օրորել
2. մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ
3. առօրեական, աշխարհազոր, հօգուտ, հօդս ցնդել
4. ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ

4.

1. հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, օրեցօր
2. նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ
3. հանապազորդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ
4. հանապազոր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեօծ

5.

1. արագոտն, պնդօղակ, հոտնկայս, հրանոթ
2. քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդյան, նրբորեն
3. հանրօգուտ, անօրակ, հատորյակ, հանապազօր
4. հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

6.

1. խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթնկա
2. կորնթարդ, որոտընդոստ, առընթեր, սրընթաց
3. օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ
4. ինքնստինքյան, լուսնկա, ճեպընթաց, մերթընդմերթ

7.
1. թեթևոտն, հոգեորդի, գոտևորել, եղրևանի
2. սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ
3. որևէ, հոգևոր, հոգեվարք, ոսկևորել
4. բևեկնախեժ, երևույթ, գերեվարել, սեթևեթել

8.
1. արևակն, երևակել, ոսկեվազյան, գոտևերել
2. ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա
3. եղրևանի, արևմտաեվրոպական, օթևան, արևառ
4. կարևոր, հոգեվիճակ, հոգևոր, հևիհև

9.
1. հոգեվիճակ, արևավառ, ագևոր, եսկովաճառ
2. կարևեր, գերեվարել, տարեվերջ, գոտևորել
3. արևմտաեվրոպական, ոսկովարս, անձրևային, սերկևիլ
4. ագեվազ, գինեվաճառ, ուղեվճար, դափնեվարդ

10.
1. տույժ, հեռակայել, էական, արքայորդի
2. ատամնաբույժ, Սերգեյի, հայելազարդ, լռելյայն
3. Նաիրի, սկսեսրայր, երեխայի, աղյուսակ
4. խնայել, հետիոտն, ջղային, աշխույժ

11.
1. այծյամ, ջղային, բրաբիոն, ժողովածուում
2. բարյացակամ, արքայորդի, լռելյայն, կաթսայատուն
3. պատանյակ, սերմացուի, միլիոն, մարմարյա
4. ռնգեղջյուր, դշխոյական, ակացիա, Ամալյա

12.
1. ողբասաց, ջրարբի, սրբապատկեր, հղփանալ
2. նրբաճաշակ, հարբեցող, արշիռ, գրաբար
3. երբեմնի, դարպաս, ազբարկղ, դարբին
4. արբունուք, աղբյուր, անխափան, նրբաթել

13..
1. հապշտակել, թպրտալ, ճամպրուկ, ընդհուպ
2. ծոփք, թարփ, պապակ, ճեպընթաց
3. հպանցիկ, ծոպավոր, ճողոպրել, հապշտապ
4. դարբաս, ամպշող, թմբլիկ, ըմպանակ

14..
1. խարխափել, ծոպավոր, ճեփ-ճերմակ, թրմփալ
2. հափրուկ, երկնահուպ, սփրտնել, թրմփոց
3. շամփրել, քարակոպ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ
4. կոպերիզ, երփնաթույր, հղփանալ, արփի

15..
1. շագանակագույն, զիգզագաձև, Վարդգես, վարգել
2. ճաքճքել, նորոգել, հեղգ, դրասանգ
3. ծեգ, սգազգեստ, հագագ, արքունիք
4. ճրագալույց, ճգնակյաց, օձիք, գոգավոր

16..
1. վարկաբեկել, սայթաքել, փակցնել, շագանակ
2. մակաղել, քողտիկ, համաճարակ, վարակ
3. հարկահավաք, աքցան, փեղկ, անհարկի
4. դիցուք, մակույկ, նախկին, նախքան

17..
1. հմայք, սրնքակալ, սուգ, վարակիչ
2. Սուքիաս, եզերք, շոգեքարշ, վարկանիշ
3. կառք, չոքել, մարագ, շքերթ
4. բազրիք, ընդերք, բերանքսիվայր, տաքդեղ

18..
1. երդիկ, երդևյալ, անդադար, որթատունկ
2. կորնթարդ, անհողդողդ, արդուկ, խորթություն
3. ստահոդ, որդնել, անդամալույծ, վարսանդ
4. դդում, վաղորդայն, Տրդատ, բաղդադել

19..
1. բիրտ, թատերգություն, խախուտ, աղոթք
2. խրդվիլակ, գաղտուկ, գրտնակ, զարտուղի
3. կրտսեր, ճտքավոր, մթնոլորտ, սպրտնել
4. փտախտ, փութկոտ, քողտիկ, խոտհարք

20..
1. վաթսուն, անութ, փտեցում, փութկոտ
2. արթմնի, կարթ, արդուկ, զվարթություն
3. զարթուցիչ, ակնթարթ, հայթայթել, խայտալ
4. ակութ, անթացուպ, երթուղի, ընթանալ

21..
1. ատաղձագործ, անձկություն, խուրձ, մրցույթ
2. հարցուփորձ, բարձիթող, երկնաբերձ, խոտհունձ
3. պախուրց, վերամբարձ, դերձակ, դեղձանիկ
4. արվարձան, արծնապատ, առեղծված, անցուդարձ

22..
1. ցնծալ, կցկտուր, կտրվածք, ծածկոց
2. անեծք, հանդիպակաց, փայծախ, մածուցիկ
3. սերուցք, ձվածեղ, վեհապանձ, թերմանցք
4. թրծակավե, կոծկել, լացուկոծ, տխեղծ

23..
1. բռունցք, ընչացք, լվացք, սերուցք
2. ընթացք, խեցգետին, կացարան, տրցակ
3. ապաթաց, հունցել, լիցք, հիացք
4. հոգեցունց, պախուրց, հանդիպակաց, ցնծալ

24..
1. թրջել, զղջալ, գոճի, որջ
2. գաղջ, աճպարար, աջհամբույր, արջուկ
3. միջև, քուրջ, հարջորջել, շիճուկ
4. քաջք, զիջել, աջլիկ, ոջիլ

25..
1. Տաջկաստան, բվեճ, կառչել, մարմաջ
2. գոճի, պաճուճանք, կոճկել, մարմաջ
3. գաճաճ, հարճ, վաչկատուն, քմահաճ
4. բաճկոն, խոճկոր, ճանճ, ճոճք

26..
1. փղձկալ, տաղտկալի, դժոխք, փայծաղ
2. դժխեմ, թուխս, ուխտատեղի, թուղթ
3. գաղտնիք, գաղթօջախ, մաղթանք, աղճատել
4. սանդուղք, հախճապակի, ցնցուղ, ողբ

27..
1. դժխեմ, խախտել, հախճաղյուս, ապուխտ
2. հիմնակմախք, բողկ, բախտակ, նախշավոր
3. բաբախյուն, թուխս, ուխտադրուժ, թուղթ
4. ճղփալ, դժոխք, զմրուխտ, գաղտնիք

28..
1. թորշոմել, խարույկ, իրարամերժ, բուրվառ
2. գանգուր, խռչակ, գրաբար, կերոն
3. ճռվողյուն, որմնախորշ, պայտար, կարկառել
4. գոլորշի, մատռվակ, խորշակ, խարտոց

29..
1. պառկել, տոպրակ, վառվռուն, տառեխ
2. ուռճանալ, քառասնական, կոխկրտել, ճմռթել
3. փռթկալ, քրջոտ, պառակտել, կռճոն
4. փնտրտուք, փարթամ, ճառասաց, եռամսյա

30..
1. ըմբռնել, ամպամած, թումբ, գամփռ
2. ամփոփել, համբավ, ամբարտավան, անբավ
3. ամբիոն, ամբոխ, բամբիռ, ամբասիր
4. ճամփա, թմբլիկ, զամբիկ, անբարբառ
31.
1. Ամբրոս, անպաճույճ, դրմբոց, թմբուկ
2. ըմբոշխնել, լուսամփոփ, բամբասել, շիմպանզե
3. կշտամբել, անբերրի, ամբարտակ, սմբակ
4. անպայման, սուսամբար, շամբուտ, Մանվել

32.
1. բամբասել, հանպատրաստից, անբերրիություն, անփույթ
2. անպայման, անպաճույճ, շամբուտ, անպետք
3. Մանվել, զամբյուղ, անբարիշտ, անպարփակ
4. անբարյացակամ, բանբեր, անբասիր, անպարկեշտ

33…
1. Հեղեղել, ամպհովանի, ընդհուպ, ապաշխարանք
2. արհավիրք, հռհռալ, չնախարհի, սուրհանդակ
3. հեղեղուկ, առհավատչյա, ժպիրհ, դազգահ
4. խորհրդավոր, արգահատելի, հայթայթել, դժխատեհ

34…
1. փոթորկահույզ, ծխնելույզ, բզկտել, մզկիթ
2. հյուզկեն, Վարդգես, Մանասկերտ, բազկերակ
3. կզաքիս, հիպնոզ, Թավրիզ, կորզել
4. վզկապ, Հասկերտ, դիակիզարան, Թիֆլիս

35…
1. վայրկյան, առօրեական, բարյացակամ, ատյան
2. պատանյակ, Էլյա, Եղիա, ալյակ
3. հրեա, կրիա, Ազարիա, մատյան
4. ոսպնյակ, շուրջերկրյա, Եպրաքսյա, միմյանց

36…
1. բամիա, խավիար, Իտալիա, հեքիաթ
2. Ռոզալյա, կրիա, Եղիա, մատյան
3. օվկիանոս, միայն, հիանալի, անցյալ
4. փասյան, մետաղյա, Անանիա, ֆրանսիացի

37…
այծյամ, բարյացակամ,թռչուն, ուխտդրուժ, ակնաբույժ, աներևութանալ, միմյանց, պտուտակ
4)
38.
1. Ընդդիմադիր, ուղղակի, երկկենցաղ,
2. մրրկահողմ, անդորրավետ, չորորդ,
3. տարրական, վազքուղի, իններորդ, բերրի
4. ուղղություն, տանջալլուկ, հովվերգություն, երրորդ

39.
1. քննախույզ, վշտալլուկ, խճուղի, բերրիություն
2. ուասալար, հակընդեմ, մրրկաշունջ, հովվերգություն
3. գործուղում, բուհական, ուղղափառ, հելլեն
4. օրրան, տարերք, ուղղակի

40.
4)

41.
4)

42.
4)

43.
4)

44.
1)

45.
4)

55.
4)

56.
3)

57.
3)

58.
4)

59.
4)

60.
4)

61.
4)

62.
1)

63.
3)

64.
4)

65.
4)

66.
2)

67.
2)

68.
2)

69.
3)

70.
3)

71.
3)

72.
1)

73.
3)

74.
4)

75.
2)

76.
2)

77.
4)

78.
1)

79.
2)

80.
3)

81.
2)

82.
1)

83.
2)

84.
2)

85.
1)

86.
3)

87.
1)

88.
2)

89.
4)

90.
4)

91.
2)

92.
2)

93.
1)

94.
3)

95.
4)

96.
4)

97.
1)

98.
2)

99.
4)

100.
4)

Մթա 7-րդ դարի Հայկազուն Երվանդականների թագավորություն

Հայկազուն Երվանդականների թագավորություն

Մովսես Խորենացու հաղորդմամբ մթա 7-րդ դարի աջառին կեսին լեռնաշխարհի հարավ- արևմուտքում ձևավորվել էր մի պետություն, որի ղեկավարը Սկայորդին էր։ Պետության սահմանները համապատասխանում էին Արմե-Շուբրիա պետական կազմավորմանը։ Մթա 681թվին Ասորեստանի Սենեքերիմ արքայի որդիները Ադրամելեքն ու Սարասարը սպանում են իրենց հորը և ապաստան ստանում Հայաստանում։ Սայորդու որդի Պարույրը միավորեց Վանա լճից մինչև Եփրատ ընկած ողջ տարածքը։ Մարաստանի և Բաբելոնի հետ դաշինք կնքեց ընդեմ Ասորեստանի։ Մթա 612թվին միացյալ ուժերը գրավեցին Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեն։ Մարաստաի արքայի կողմից Պարույրը թագադրվեց հայոց թագավոր իսկ 609թվին ոչնչացրեց Ասորեստանի վերջին հետակետ Կարքեմիշ քաղաքը։

580-570 ական թվերին նշանավոր էր Երվանդ 1 Սակավակյացը։

Նրա օրոք Հայսատանն ուներ 40000 զորք, թագավորության սահմանները հյուսիս-արևելքում Կուր գետ, հյուսիս- արևմուտքում Սև ծով, արևելքում Մարաստան, հարավում հյուսիսային միջագետք։

Երվանդ սակավակյացը Մարաստանի արքա Կիրակսանի դեմ պատերազմում անհաջողություն է կրում։ Անհաջող արդյունք է ունենում նաև Աժդահակի դեմ աբստամբությունը։

Մարաստանի գերիշխանությունը վերացավ մթա 4-րդ դարի կեսին, երբ Երվանդի որդի Տիգրանը (Երվանդայանը) միավորվեց Պարսկաստանի արքա Կյուրոս մեծի հետ և հաղթեցին։

Ապստամբությունը ավարտվեց 553թվին և ըստ հայկակակն ավանդության Տիգրանը վճռական մարտում սպանեց Աժդահակին։

Հայսատնի տիրակալ Տիգրան Երվանդյանը մթա 538 թվին դաշնակից զորքերի գլուխ անցած գրավեց Բաբելոնը, որից հետո Տիգրանը դարձավ Կյուրոսի տերության արևմտյան մասի փոխարքա։ Կյուրոս 2 մեծը զոհվում է 529թվին։

Նրան հաջորդում է որդին՝ Կամբիզը։

Տիգրան Երվանդյանը մահանում է մթա 524ին։

Գահը անցնում է նրա որդի Վահագնին։

Կամբիզի մահվանից հետո սկսվում են գահակալական կռիվներ, որոնք ավարտվում են Դարեհ 1ի հաղթանակով՞։ Կայսրության ժողովուրդը աբստամբում է Դարեհի դեմ։ Նա ստիպված էր իր տիրապետության առաջին տարիները աբստամբություն ճնշելու և դիրքերը վերականգնելու համար օգտագործել։ Նա թողնում է Բեհիսթունյան եռալեզու արձանագրությունը։ Պարսկերեն բաժնում հայաստանը կոչվում է Արմինա, էլամերենում՝ Հարմինուա, Բաբելոներեն բաժնում՝ շարունակվում է կոչվել Ուրարտու։

522-21 թվին Դարեհը ճնշում է աբստամբությունները, դեպի Հայաստան ստիպված էր կատարել 5 արշավանք։ սկզբից արշավանքները ղեկավարում էր հայ զորավար Դադաշիշը իսկ այնուհետև պարսիկ զորավար Վահումիսան։

521թվին Հայաստանը ճանաչում է Աքեմենյանների գերիշխանությունը։

520 թվին Աքեմենյանպետությունը բաժանվում է 20 սատրապությունների։ Հայաստանը գտնվում էր 13րդ սատրակության կազմում։ Հայաստանն մնաց Աքեմենյան տերության մեջ մինչև Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները և դուրս եկավ Աքեմենյան պետության կազմից մթա 331 թվին տեղի ունեցած Գարգամելայի ճակատամարտից հետո։

Մթա 401 թվին Հայաստանով անցնում է հույն զորավար Քսենոփոնը։

Աքեմենյան տիրակալ Արտարքսերքսես 2ի դեմ աբստամբել էր Կյուրոս կրտսերը՝ եղբայրը։ Նա վարձել էր 10000 անոց հունական զորք, որի ղեկավարներից էր Քսենոփոնը։ Հունական զորքի նահանջի ճանապարհը անցնում էր Հայաստանով։ Այդ դեպքերը Քսենոփոնը նկարագրում էր կամ աշխատության մեջ։ Նա տեղեկացնում է, որ այդ ժամանակ հայաստանում արքա էր Բորոնդեսը (Երվանդ 2), որն ամուսնացած էր Արտարքսերքսես 2ի աղջկա հետ։

Հայաստանի արևմտյան մասի կառավարիչը Տիրիբազն էր։ Հայտնի է նաև, որ Աքեմենյան վերջին արքա Դարեհ 2 Կողոմանոսը մինչ արքա դառնալը եղել է հայաստանի սակրապ և կրել է Արտաշատ անունը։ մթա 336 թվին նա դառնում է աքեմենյան թագավոր, իսկ հայաստանի սակրապ է դառնում Երվանդ 3 Օրոնտեսը, որին էլ վիճակված էր վերականգնել հայաստանի անկախությունը։

Արշակ 2ը որոշեց կառուցել Արշակավան քաղաքը: Կոգովիթ գավառում, բայց այդ քաղաքը, նախարարի զորքերը ոչնչացրին: որորվհետր Արշակը քաղաքը կառուցում էր ի հաշիվ հայ նախարարների շինականների և Արշակավանը դարձել էր հանցագործների, մարդասպանների, պարտքատերերի քաղաք: այն ժամանակ երբ արշակը գնացել էր վրաստան, դրանից հետո Հայաստանը ընդգրկվում է պատերազմների մեջ, սկզբում Պարսիկների կողմն է անցնում իսկ հետո Հռովմեացիների: Արշակ 2ը Մձբինում պարտության է մատնում Հռովմեացիներին, առանձ պարսիկների օգնության: Երբ Շապուհը իր հսկայական բանակով գալիս է Մձբին, զարմանում է Արշակի վրա, որ իր փոքրաթիվ բանակով, կարողացել են ջարդել Հռովմեական լեգիոնին և մեծ խնջույք կազմակերպում Արշակի պատվին, Շապուհը ներս է հրավիրում իր աղջիիներին ու Արշակին առաջարկում, որ իր աքայության համար նոր թագուհի ընտրի: Արշակը պատասխանում է՝ մեր կրոնը արգելում է բազմակնությունը: Արշակի մերժման պատճառով Շապուհը զայրացած դուրս է գալիս. ուղիղ 10 րոպե յետո Արշակի վրան է մտնում Սյունյաց Անդովքը (իր աները), Արշակին հայտնում է լուր, որ իրեն սպանելու են, որ լքի Մձբինը: Արշակը լքում է գիշերով քաղաքը ու դրանից հետո Արշակը դաշինք է կնքում Կոստսնդիոսի հետ ի վերջո պատերազմը ավարտում է 363 թվականին, որը սկսվել էր 359 թ. Հռոմի ներ կայսր Հովիանոսը ամոթալի պայմանագիր է կնքում Պարսիկների հետ, ի վնաս հայերի, ըստ որի պարսիկները կարող էին հարձակվել ու գրավել Հայաստանը: Հռովմեացի պատմիչ Ամմիանոսը մի բառով կոչեց՝ ամոթալի պայմանագիր:
Դրանից հետո Պարսիկները նորից են հարձակվում Հայերի վրա, բայց Հայերը պարտության են մատնում թշնամուն: և ազատում են հայ մեռած արքաների ոսկորները ու վերաթաղում Աղձկում:
Պարսից արքան իր մոտ խաբեությամբ իր մոտ կանչեց սպարապետին Վասակ և Արշակին: Արշակին ուղարկեց անհուշ բերդը իսկ Վասակին մորթազերծ է անում ու կախում Արշակի առաջ: Դրանից հետո Պարսիկները գրավում են Հայաստանը ու սպանում թագուհուն, այդ ժամանակ Պապը Հռոմի կայսր Վաղեսից օգնություն ստանալով վերադարձավ Հայաստան, ազատագրեց Հայրենիքը ու դարձավ Մեծ Հայքի թագավորը: (378-74):
370 Մուշեղին հաջողվեց Արտրպատականին հաղթել Պարսիկներին, 371 Ձիրավի դաշտում նորից հաղթել, 372 Գանձակի ճակատամարտում:
Պապըվերացրեց տասանորդ հարկը, կրճատեց հոգեվորականների թիվը, նրանց ունեցած հողերը, փակեց կուսանոցները և այրիանոցները սակայն մենք գիտենք, որ Պապը Հռոմի կայսրի հրամանով խնջույքի ժամանակ սպանվեց:

Հայաստանը դրածո թագավորների ժամանակաշրջանում (1-52 թթ.)

Օգոստոս կայսրը սկսում է Հայաստանը թուլացնել: Առաջին դրածո թագավորն էր՝ Արյո Բարզանես՝ 2-4 թթ: Հետո իր որդին՝ Արտավազդ չորրորդ` 4-6 թթ.: Սակայն հայ ժողովուրդը նրանց երկուսին էլ սպանեց: 6 թ.-ին մի քանի ամիս թագավոր է եղել Տիգրան հինգերրորդը, որը հրեաների թագավորի թոռն էր ու մոր կողմից հայ էր: Սակայն նրանք ևս վտարեցին Տիգրան հինգին ու 6-12 թիվը թագավոր է դառնում կրկին Էրրատո թագուհին: 12-16 թթ. Թագավոր է եղել Վոնոն Արշակունին: 18-34 թթ. Թագավորել է Զենոնը: Զենոնին հայերը այնքան սիրեցին, որ տվեցին Արտաշես պատվանունը: Հույն պատմիչ Տակիտոսը վկայում է, որ հայերը Զենոնին Արտաշատում ընդունեցին տոնախմբություններով: 34-35 թթ. Կառավարել է Արշակ առաջինը, ազգությամբ եղել է պարթև: 35-37 թթ.-ին կառավարել է հռոմի դրածո վրացի Միհրդատ Իբերացին: Սակայն հայերը նրան վտարեցին՝ սպարապես Գիսակ Դիմաքսյանի գլխավորությամբ: Այս իրադարձության մասին գրել է հույն բանաստեղծ Վերգիլիոսը: Հայերը շատ նման են իրենց կամուրջներ քանդող Արաքս գետնին և օտար թագավորներին չեն հանդուրժում ու 37-43 թթ. Հայաստանը եղել է անկախ ու Սանատրուկ առաջինն է կառավարել: Սակայն 43 թ.-ին նորից գահ է բարձրանում Միհրդատ Իբերացին, որին սակայն 51 թ.-ին իր եղբոր որդին Հռադամիզդը սպանում է ու դառնում հայոց թագավոր:

Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

12-րդ դասարանցիների գիտելիքների երրորդ ստուգումը մաթեմատիկայից

Տրված են 6;17;18;24;29 թվերը:
ա) Այդ թվերից քանիսն են պարզ

1)1 2)2 3) 3 4) 5

Պատ՝2)2

բ)Այդ թվերից քանիսն են 6-ի բազմապատիկ

1) 2 2) 0 3) 3 4) 1

Պատ՝3)3

գ) Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է:

1)400 2)25 3) 0,25 4)20

Պատ՝3)0,25

2.Գտնել արտահայտության արժեքը.

1) 2) 3) 4) 7

Պատ՝1)16\3

3.Հաշվել արտահայտության արժեքը.

+3ab , a= + 2 b= – 2

1)20 2)16 3)16- 4) 14

Պատ՝ 1)20

4.Եթե 2a+3=6 , ապա -ը հավասար է

(A) (B) (C) 1 (D) 2 (E) 3

5.Հաշվել

1) -10 2) -5 3) -2 4) -4

Պատ՝3)-2

6. (0,125)2/3 – 250,5

-1 2) -120 3) -4,75 4)-9
Պատ՝3)-4,75

7. ()-2 – 81/3

1)- 2) 7 3) 6 4) 1

Պատ՝2)7

8. .

1) 1 2) 2 3) 8 4) 4

Պատ՝2)2

9.

1) 3 2) 2 3) 4)

Պատ՝2)2

10.

1) 1 2) 2 3) -2 4) -1

Պատ՝1)1

11.

1)3 2) 4 3)11 4)17,5

Պատ՝4)17,5

12.

1)1 2) 3) 4)

Պատ՝1)1

13.(

1) 1 2) 3)

4) 3

Պատ՝1)1

14. Լուծել անհավասարումը.

log2(x-5) ≥3

1) 14 2)13 3)7 4)3

Պատ՝2)13

15.Եթե 42x+2 =64, ապա x-ը հավասար է

(A) (B) 1 (C) (D) 2 (E)

Պատ՝Ա)1/2

16. Եթե 2y2 + x – 4=0 , ապա x-ը հավասար է

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Պատ՝Բ)2

17. Գտեք երկրաչափական պրոգրեսիայի 4-րդ անդամի թվային արժեքը, եթե դրա առաջին 3 անդամների արժեքները որևէ դրական իրական a թվի դեպքում հավասար են a-1, a+3 և 3a+1:

(A) 25 (B) 36 (C) 32 (D) 100 (E) 9

Պատ՝Ե)9

18. Նշված եռյակներից, որը կարող է համապատասխանել եռանկյան կողմերի երկարություններին:

(A) 2, 3, 5 (B) 1, 4, 2 (C) 7, 4, 4 (D) 5, 6, 12 (E) 9, 20, 8

Պատ՝ C) 7,4,4

19 .Լուծել հավասարումը.

1) 2) 3) 4)

Պատ՝ 19/5

20. Լուծել անհավասարումը.

(x-2)(5-x)0

2)(-∞;2]∪[5;+∞) 3) (2;5) 4)[0;+∞)
Պատ՝1) [2,5]

Արտաշեսյան թագավորություն

 

Առաջացել է Ք.ա. 2-րդ դարում, կործանվել է Քրիստոսից հետո 1 թվին:
Հիմնադիր թագավորը եղել է Արտաշես առաջինը՝ Զարեհի որդին: Ծնվել է Ք.ա. 230 թ.-ին: Արտաշես առաջինը կառավարել է Ք.ա. 189-160 թթ.: Ըստ հույն աշխարհագետ Ստրաբոնի, Արտաշես առաջինը միավորեց հայկական հողերը, որոնց մի մասը զավթել էին հարևան պետությունը: Արտաշես Ա-ն հայտնի է, որպես շինարար արքա: Նա կառուցել է մի քանի քաղաքներ: Առաջինը մայրքաղաք Արտաշատն է, իր անունով: Այն կառուցվել է ներկայիս Խոր Վիրապի տարածքում, Արաքս, Մեծամոր գետերի խառնարանում: Քաղաքը կառուցվել է Ք.ա. 185 թ.-ին: Ըստ հույն պատմիչ Պլուտարքոսի, Արտաշես Հայոց թագավորի քաղաքի տեղանքը որոշելու համար խորհուրդ է տվել Կարթագենի զորավար Հանիբալը:
Ք.ա. 180 թ.-ին Արտաշես առաջինը կատարեց հողային բարեփոխում, այնսինքն արգելեց մասնավոր հողատերերին տիրանալ գյուղացիների հողերին: Այդ սահմանազատումը իրականացվեց հողաբաժան սահմանաքարերի միջոցով: Այդ սահմանաքարերի վրա գրված էր արամերեն լեզվով: Արտաշես առաջինի մյուս բարեփոխումը ռազմական բարեփոխումն էր, նա ստեղծեց զորավարություններ, այսինքն Մեծ Հայքի թագավորության չորս ուղղություններով՝ հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք զորքերը տեղադրեց այդ չորս ուղղությունների վրա: Հյուսիսում զորավարության հրամանատար նշանակվեց Զարեհը՝ իր կրտսեր որդին : Հարավում զորավարության ղեկավար նշանակեց իր դայակին՝ Սմբատին: Արևմուտքում զորավարության ղեկավար նշանակեց միջնեկ որդուն՝ Տիգրանին (Տիրան): Արևելյան զորավարության հրամանատար նշանակեց իր ավագ որդուն՝ Արտավազդին: Մեծ Հայքը հեշտ կառավարելու համար բաժանեց 120 շրջանների, որոնք կոչվում էին ստրագեդիաներ, իսկ կառավարիչները՝ ստրագեներ: Արտաշես առաջինը ճշտել է նաև տոմարը, տարվա եղանակնները, ամիսները, շաբաթվա օրերը: Արտաշես առաջինը իր մահկանացուն կնքել է 70 տարեկանում՝ Ք.ա. 160 թ.-ին և հայ ժողվրդի կողմից ստացել է 3 պատվանուններ՝ բարի, բարեպաշտ, աշխարհակալ:
Մովսես Խորենացին նրա մասին գրել է առասպելներ՝ Արտաշես և Սաթենիկ, Արտաշես և Արտավազդ:
Արտաշես առաջինին հաջորդել է իր ավագ որդին, ալանների թագուհի Արտաշեսի կին, Սաթենիկի որդին Արտավազդ Ա-ն՝ Ք.ա. 160-115թ.: Նա ստիպված իր եղբոր որդուն՝ Տիգրանին հանձնում է պատանդ՝ պարթևներին: Արտավազդ Ա-ին հաջորդեց իր միջնեկ եղբայրը՝ Տիգրան Ա-ն՝ Ք.ա. 115-95թ.: Տիգրան Ա-ին հաջորդել է իր որդին՝ Տիգրան Բ Մեծը՝ Ք.ա. 95-55թ.: Տիգրանը Հայոց թագավոր դարձավ 45 տարեկանում: 70 հովիտների դիմաց: Աղձնիք նահանգում Տիգրան Մեծը օծվեց հայոց թագավոր:

Robinson Crusoe (translation)

I was born in York, England in 1632. My father was German and my mother was English. I had two older brothers and a younger sister. The oldest brother joined the army and he was killed in battle. The middle one disappeared and we never heard what happened to him. I was well-educated and my father wanted me to study law, but I wanted to go to sea. Nothing would make me stay at home and become a lawyer.

I was 18 years old when my father called me to his room. He was old and he suffered from an illness which kept him in bed. My father asked me why I wanted to go to sea when I could stay at home, study and prosper in my own country. He told me that travelling by sea was dangerous. He warned me that I would lose safety and comfort of my home if I went to sea. My father also told me that if I went abroad, I could die like my oldest brother. When he was saying this, he started to cry and he couldn’t continue.

My father’s advice and warningsmade me think and I started to forget my desire to travel by sea. But my decision to stay home didn’t lastlong.

One week passed and I decided to talk to my mother and tell her I wanted to travel. I told her how curious I was. I told her how I wanted to see the world.

Then I asked her to speak to my father. I asked her to tell him to let me go on one sea journey. I promised that if I didn’t like it, I would go back home and start working very hard. My mother didn’t agree. She also didn’t want me to go abroad.

I stayed home one more year. The whole time I was thinking whetherto follow my parents’ wish or my own desire.

One day in September I was in the town of Hull. A friend of mine was going with his father’s ship to London and he invited me to go with him for free.

I wasn’t prepared and my parents didn’t know, but I boarded that ship on that September day.

The moment the ship left the river and went into the sea my troubles started. There was strong wind and the sea was rough. A storm was approaching. I was very scared and I felt seasick. I began to regret my decision to leave home. I thought every wave was going to sink the ship. I promised myself I would go home and apologize to my parents as soon as I stepped on dry land again.

The storm was over by the morning. I was still seasick during the day and I was thinking about the terrible storm. However, the evening was beautiful and the sea was very peaceful.

One of the sailors came to me and we started talking. He made some funny jokes. He asked me what I thought about the light wind. I told him I was very scared of the storm. The sailor offered me a drink. I gotdrunk and that night I slept very well.

The next day, I forgot how scared I was. I also forgot my decision to go back home. Instead I was dreaming more about travelling by sea.

The next few days the wind was blowing against us and we couldn’t move much. Three days later the wind increased and we could go faster.

Ես ծնվել եմ Յորքում (Անգլիա), 1632 թվականին։ Հայրս գերմանացի էր, մայրս՝ անգլուհի։ Ես ունեի երկու ավագ եղբայր և կրտսեր քույր։ Մեծ եղբայրս միացավ բանակին և սպանվեց մարտի ժամանակ։ Միջնեկը անհետացավ և մենք երբեք չիմացանք, թե ինչ է պատահել նրան։ Ես լավ էի սովորում, և հայրս ցանակնում էր, որ իրավաբանի կրթություն ստանամ, բայց ես ուզում էի ծով գնալ։ Ոչինչ ինձ չէր պահում, որ ես մնամ տանը և դառնամ իրավաբան։

Տասնութ տարեկան էի, երբ հայրս ինձ իր սենյակ կանչեց։ Նա ծեր էր և տառապում էր հիվանդությամբ, որը գամել էր նրան անկողնում։ Հայրս հարցերեց ինձ, թե ինչու եմ ցանկանում գնալ ծով, եթե կարող եմ մնալ տանը, սովորել և հաջողության հասնել սեփական երկրում։ Նա ասաց, որ ծովային ճանապարհորդությունը վտանգավոր է։ Նա զգուշացրեց ինձ, որ ես կկորցնեմ ապահովությունն ու հարմարավետությունը տանից հեռու կլինեմ, եթե գնամ ծով։ Հայրս ասաց, որ եթե գնամ արտերկիր, ապա կարող եմ մահանալ, ինչպես մեծ եղբայրս։ Երբ նա ասաց այս խոսքերը, սկսեց լաց լինել և չկարողացավ շարունակել։

Հորս խորհուրդները և զգուշացումները ինձ մտածելու տեղիք տվեցին և ես սկսեցի մոռանալ իմ՝ ծով գնալու ցանկության մասին։ Բայց իմ՝ տանը մնալու որոշումը երկար չտևեց։

Անցավ մեկ շաբաթ, և ես որոշեցի խոսել մորս հետ ու հայտնել, որ ցանկանում եմ ճամփորդել։ Ես ասացի նրան, թե որքան եմ հետաքրքրված, թե որքան եմ ուզում տեսնել աշխարհը։

Հետո խնդրեցի, որ խոսի հորս հետ։ Ես խնդրեցի նրան, որ խոսի և համոզի, որ նա թույլ տա, որ ես գոնե մեկ անգամ ճամփորդեմ դեպի ծով։ Ես խոստացա, որ եթե չհավանեմ այդ ամենը, ապա կվերադռանամ տուն և կսկսեմ ջանասիրաբար աշխատել։ Մայրս չհամաձայնեց։ Նա նույնպես չէր ցանկանում, որ ես արտասահման գնամ։

Եվս մեկ տարի ես մնացի տանը։ Այդ ամբողջ ընթացքում ես մտածում էի՝ արդյո՞ք հետևել ծնողներիս ցանկությանը, թե՞ սեփական երազանքին։

Մի օր սեպտեմբերին ես Հուլ քաղաքում էի։ Ընկերներիցս մեկը հոր նավով գնում էր Լոնդոն և ինձ առաջարկեց գնալ իր հետ, անվճար։

Ես պատրաստ չէի, և ծնողներս տեղյակ չէին, սակայն հենց սեպտեմբերին՝ նույն օրը, նստեցի այդ նավը։

Այն րոպեին, երբ նավը լքեց գետը և մտավ ծով, սկսվեցին իմ դժվարությունները։ Ուժեղ քամի էր, և ծովը փոթորկոտ էր։ Փոթորիկը մոտենում էր։ Ես շատ վախեցած էի և տառապում էի ծովախտով։ Ես սկսեցի ափսոսալ իմ՝ տունը լքելու որոշման համար։ Ինձ թվում էր, թե ալիքները պատրաստվում են խորտակել նավը։ Ես ինձ խոստացա, որ կգնամ տուն և ներողություն կխնդրեմ ծնողներիցս այնքան շուտ, որքան նորից չոր գետնին կկգանգնեմ։

Փոթորիկն ավարտվեց առավոտյան։ Ես դեռ ծովախտով էի տառապում և այդպես ամբողջ օրվա ընթացքում մտածում էի՝ սարսափելի փոթորկի մասին։ Այնուամենայնիվ երեկոն գեղեցիկ էր, իսկ ծովը՝ շատ խաղաղ։

Նավաստիներից մեկը մոտեցավ ինձ, և մենք սկսեցին զրուցել։ Նա մի քանի զվարճալի անեկդոտ պատմեց։ Նա հարցրեց ինձ, թե ինչ եմ մտածում թեթև քամու մասին։ Ես ասացի, որ շատ վախեցած էի փոթորիկից։ Նավաստին առաջարկեց ինձ խմել։ Ես վերցրի խմիչքն ու այդ գիշեր շատ լավ քնեցի։

Հաջորդ օրը ես մոռացա, թե որքան վախեցած էի։ Ինչպես նաև մոռացա՝ իմ տուն վերադառնալու որոշման մասին։ Փոխարենը ես ավելի շատ էի երազում ծովային ճամփորդության մասին։

Մյուս մի քանի օրերի ընթացքում քամին փչում էր մեզ հակառակ, և մենք շատ չկարողացանք շարժվել։ Երեք օր անց քամին ավելացավ, և մենք կարողացանք արագ շարժվել։

Նացիզմ

Նացիզմը Ազգային Սոցիալիզմի (գերմաներեն: Nationalsozialismus), կարճ անվանումն է, քաղաքական կազմակերպություն, որը գոյություն ուներ Գերմանիայում: Նացիզմը նացիստական Գերմանիայում նացիստական կուսակցության գախափարախոսություն էր: Այն հինադրվել է 1920- ական թվականներին: Այն ձեռք բերեց իշխանություն 1993 թ.-ին սկսելով երրորդ Ռայխ, որը տևեց մինչև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը ՝ 1945թ. : Նացիզմը ֆաշիզմի, մի ձև է և օգտագործում է կենսաբանական ռասիցիզմ և հակասեմականություն: Այս շաժման փիլիսոփայությունը հիմնված է այն գաղավարի վրա, որ Արիական ռասան ավելի լավն է քան մնացած բոլորը, և ունի ամենամեծ կարողությունը գոյատևելու: Ըստ նացիզմի ռասիստական գաղափարների գերմանացի ժողովուրդը գլխավորող ռասան է < Herrenvolk > մինչ դեռ ստորին ռասաները, որոնք են հրեաները ու գնչուներն ու սևամորթներն դասակարգվում էին որպես Untermenschen(ստորին դասակարգի մարդ): Ռասիստական գաղափարները իրագոծելու համար 1935թ-ին Նյուրեմբեգյան ռասիստական օրենքը, ոչ արիականներին և նացիզմի քաղաքական հակառակորդներին դուրս մղեց քաղաքացիական ծառայությունից: Նացիստները միլիոնավոր հրեաների և հռոմեացիների ուղարկեցին հակակենտրոնացման ճամբարներ, որտեղ նրանք սպանվեցին: Այդ սպանություները այժմ կոչվում են Հոլոքոստ ( Հրեաների ցեղասպանություն) :

Նացիզմի բարձրանում է կառավարության գլուխ:

Նացիստական Գերմանիայի առաջնորդ ( Führer) Հիտլերը սկսեց մցնել նացիստական բանակը հարևան երկներ: Երբ Գերմանիան հարձակվեց Լեհաստանի վրա սկսվեց Երկրերդ համաշխարհային պատերազմը: Արևմտյան երկրները, որոնք էին Ֆրանսիան, Բելգիան և Նիդեռլանդները գրավվեցին և վերբերվում էին նրանց որպես Գերմանական գաղութների մինչ դեռ Արևելյան երկրներում ինչպիսիք են Լեհաստանի և Խորհրդային միությունը, նացիստները պլանավորում էին ստրկացնել սլավոնական ժողովուրդներին , որպեսզի Գերմանցի եկվորները կարողանային վերցնել նրանց հողերը: Նացիստները դաշինքներ էին կնքել այլ Եվրոպական երկրների հետ, ինչպիսիք են Ֆինլանդիան և Իտալիան: Յուրաքանչյուր այլ Եվրոպական երկիր որը դաշնակից էր Գերմանիայի հետ, նույնպես այդպես էր վարվում, որպեսզի Գերմանիան իրենց էլ չնվաճեր: Դաշնակիցների և նվաճումերի միջոցով, նացիստներին հաջողվեց կառավարել Եվրոպայի մեծ մասը:

The Holocaust ( Հոլոքոսթ) ( հրեաների ցեղասպանություն)

Հոլոքոսթի ժամանակ միլիոնավոր հրեաներ, ինչպես նաև հռոմեացիներ, ( որոնց նաև անվանում էին («Գնչուներ»), հաշմանդամներ, համասեռամոլներ և Գերմանիայի նացիստների ենթակայության տակ գտնվող այլ երկրների քաղաքական ընդդիմախոսները ուղարկվեցին համակենտրոնացման ճամբարներ Լեհաստանում և Գերմանիայում: Նացիստները նրանցից միլիոնավորներին սպանեցին համակենտրոնացման ճամբարներում թունավոր գազով:

Նացիստները սպանեցին միլիոնավոր մարդկանց, ստիպելով անել ստրուկի աշխատանք՝ առաց սնունդ և հագուստ տալով: Ընդհանուր առմամբ, 11 միլիոն մարդ մահացավ:

Նացիստները պարտություն են կրում պատերազմում:

1945 թ. Խորհրդային Միությունը գրավեց Բեռլինը՝ Գերմանակն բանակին պարտության մատնելով Ռուսաստանում և հանդիպեց Ամերիկյան և Բրիտանական բանակներին, որոնք կռվում էին Գերմանիայի դեմ ՝ 1944թ.-ի Հունիսի 6-ին ներխուժելով Նացիստական Եվրոպա՝ Նորմանդիայից մինչև Ֆրանսիա: Նացիստները պարտություն կրեցին, որովհետև դաշնակիցներն ունեին շատ ավելի զինվորներ և փող: Բեռլինի նվաճման ժամանակ Հիտլերը կարող էր սպանել ինքն իրեն թաքստոցում իր նոր կնոջ Եվա Բռաունի հետ: Մյուս նացիստները նույնպես իրենք իրենց սպանեցին, այդ թվում Ջոզեպ Գեբելսը, երբ Հիտլերը նրան հռչակեց հետևորդ: Սովետի կողմից Բեռլինի գրավումից հետո Նացիստները հանձնվեցին:

Նացիստները պատերազմին հետո:

Թեպետ 1945թ.-ից ի վեր չի եղել Նացիստական պետություն ,դեռ կան մարդիկ ովքեր հավատում են այդ գաղափարներին: Այս մարդիկ, որոնք կոչվում են Նեո-Նացիստներ (որը նշանակում է Նոր-Նացիստներ), պնդում են, որ Հյուսիսային և Արևմտյան Եվրոպայի սպիտակամորթները առավել են մնացած բոլոր ռասսաներից, դրդում են այլ ժողովուրդներին, որ ատեն հրեաներին քանի որ նրանք կարծում են, որ հրեաները ունեն չափազանց մեծ համաշխարհային ազդեցություն: Քիչ թվով մարդիկ և որոշ նախկին զինվորներ ասում են, որ Հոլոքոսթ երբեք էլ իրականում տեղի չի ունեցել (կամ սպանվածների իրական թիվը ավելի քիչ է քան հրապարակվում է ). այս մարդիկ կոչվում են Հոլոքոսթը ժխտողներ: Պատերազմից հետո օրենքներ ընդունվեցին Գերմանիայում և Եվրոպական այլ երկրներում: Ըստ այդ օրենքների՝ արգելված է ասել, որ Հոլոքոսթ երբևէ տեղի չի ունեցել: Երբեմն նաև արգելում են դրանից տուժած մարդկանց թվաքանակի մասին հարցումեր անել, ինչը նշանակում է, որ այնքան էլ շատ մարդիկ չեն սպանվել,որքան կարծում են: Սրա վերաբերյալ եղել են որոշ հակասություներ, թե ազդում են մարդկանց ազատ խոսքի իրավունքի վրա, բայց մարդկանց մեծամասնությունը համամիտ է այս օրենքների հետ: Որոշ երկրներ ինչպիսք են Գերմանիան, Ավստրիան, Ֆրանսիան և այլոք արգելում են նաև նացիստական սիմվոլների կիրառումը:

Հասարակության քաղաքական համակարգ

<<Համակարգ>> հասկացությունը և սոցիալական համակարգերի էությունը

Քաղաքագիտության մեջ օգտագործվող առավել ընդհանուր հասկացությունները և կատեգորիաները արտացոլում են այս բնագավառի հիմնարար գծերը և հատկանիշները: Սակայն իշխանության տարբեր սուբյեկտների հարաբերությունները, նրանց փոխգործակցության միջոցները և ձևերը հասկանալու համար, որոնք դրսևորվում են մակրոմակարդակում (առանձին երկրի կամ երկրների խմբի շրջանակներում), ընդգրկուն գիտական գործիքավորման անհրաժեշտություն է զգացվում: Համակարգի ճանաչողական ունակությունները հնարավորություն են տալիս մի կողմից խուսափել քաղաքական իրականության չափազանց էմպիրիկ նկարագրումից, իսկ մյուս կողմից առանձնացնել նրա ներքին կազմակերպման առավել կարևոր և կայուն գործոնները:

Համակարգման մեթոդի նախատիպը կարելի է տեսնել դեռ անտիկ դարաշրջանում, երբ Արիստոտելը «Պոլիտիկան» գրելու համար համեմատում էր հունական պոլիսների սահմանադրությունները: Նա դուրս բերեց քաղաքական կազմակերպությունների տարբեր տեսակներ և այդ տարբերակվածությունը փորձում էր բացատրել մի շարք փոփոխականներով` կլիմայով, աշխարհագրական դիրքով, բնակչության կազմով, գոյության միջոցներով, բարքերով և հավատալիքով:

Քաղաքական համակարգը յուրահատուկ կերպով կազմակերպում է հասարակականը և հատուկ կերպով կապված է այլ սոցիալական համակարգերի հետ:

Քաղաքական համակարգ կատեգորիան դուրս է մղում նրա հետ առնչվող պետություն, կառավարում և այլ հասկացությունները: Քանի որ այն ազատ է ուղեկցվող իրավագիտական նշանակությոնից, որոնք պայմանավորված են «պետության» կողմից, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս ավելի խորը ուսումնասիրել ոչ ֆորմալ կառույցները, քանի որ «ղեկավարումը» հաճախ նույնացվում է ֆորմալ ինստիտուտների հետ: Այս կատեգորիան առանց դժվարության օգտագործելի է հին հասարակությունների համար, ուր քաղաքական գործունեության հիմքում կանգնած են ընտանիքը, տոհմը և այլն: Հնարավոր է նաև ուսումնասիրել պետություների հարաբերությունները գլոբալ մակարդակում, որոնցից կազմված է միջազգային քաղաքական համակարգը տարբեր աշխարահագրական (օրինակ` Արևմտյան Եվրոպա), կազմակերպչական (ՄԱԿ, ՀԱԱԵԱ և այլն), ազգային (ԱՄՆ, Հնդկաստան) բաղադրատարրերով, որոնցից շատերը կարելի է դիտարկել որպես փոփոխականներ:

» հասկացությունը և սոցիալական համակարգերի էությունը

Քաղաքագիտության մեջ օգտագործվող առավել ընդհանուր հասկացությունները և կատեգորիաները արտացոլում են այս բնագավառի հիմնարար գծերը և հատկանիշները: Սակայն իշխանության տարբեր սուբյեկտների հարաբերությունները, նրանց փոխգործակցության միջոցները և ձևերը հասկանալու համար, որոնք դրսևորվում են մակրոմակարդակում (առանձին երկրի կամ երկրների խմբի շրջանակներում), ընդգրկուն գիտական գործիքավորման անհրաժեշտություն է զգացվում: Համակարգի ճանաչողական ունակությունները հնարավորություն են տալիս մի կողմից խուսափել քաղաքական իրականության չափազանց էմպիրիկ նկարագրումից, իսկ մյուս կողմից առանձնացնել նրա ներքին կազմակերպման առավել կարևոր և կայուն գործոնները:

Համակարգման մեթոդի նախատիպը կարելի է տեսնել դեռ անտիկ դարաշրջանում, երբ Արիստոտելը «Պոլիտիկան» գրելու համար համեմատում էր հունական պոլիսների սահմանադրությունները: Նա դուրս բերեց քաղաքական կազմակերպությունների տարբեր տեսակներ և այդ տարբերակվածությունը փորձում էր բացատրել մի շարք փոփոխականներով` կլիմայով, աշխարհագրական դիրքով, բնակչության կազմով, գոյության միջոցներով, բարքերով և հավատալիքով:

Քաղաքական համակարգը յուրահատուկ կերպով կազմակերպում է հասարակականը և հատուկ կերպով կապված է այլ սոցիալական համակարգերի հետ:

Քաղաքական համակարգ կատեգորիան դուրս է մղում նրա հետ առնչվող պետություն, կառավարում և այլ հասկացությունները: Քանի որ այն ազատ է ուղեկցվող իրավագիտական նշանակությոնից, որոնք պայմանավորված են «պետության» կողմից, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս ավելի խորը ուսումնասիրել ոչ ֆորմալ կառույցները, քանի որ «ղեկավարումը» հաճախ նույնացվում է ֆորմալ ինստիտուտների հետ: Այս կատեգորիան առանց դժվարության օգտագործելի է հին հասարակությունների համար, ուր քաղաքական գործունեության հիմքում կանգնած են ընտանիքը, տոհմը և այլն: Հնարավոր է նաև ուսումնասիրել պետություների հարաբերությունները գլոբալ մակարդակում, որոնցից կազմված է միջազգային քաղաքական համակարգը տարբեր աշխարահագրական (օրինակ` Արևմտյան Եվրոպա), կազմակերպչական (ՄԱԿ, ՀԱԱԵԱ և այլն), ազգային (ԱՄՆ, Հնդկաստան) բաղադրատարրերով, որոնցից շատերը կարելի է դիտարկել որպես փոփոխականներ:

Առաքելոց Վանքի կռիվ

1901 թ. հայդուկային կռիվների շարժում թերեւս ամենաարժանահիշատակը Առաքելոց վանքի կռիվն էր: Այս կռվի գաղափարն առաջ էր քաշել Մշո դաշնակցական կազմակերպության ղեկավարներից Կոտոյի Հաջին (Հակոբ Կոտոյանը):

Հայ բնակչությանը մնում էր միայն իր իրավունքները պաշտպանել զինված պայքարի միջոցով: Զոհված հայդուկներին փոխարինելու են գալիս նորերը: Օսմանյան բռնապետության դեմ ուղղված շարժումը շարունակում էին ղեկավարել ազգային կուսակցությունները՝ հատկապես Դաշնակցությունը: Աղբյուր Սերոբի սպանությունից հետո արևմտահայության ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպումը Տարոնում գլխավորում են Անդրանիկն ու Հրայրը:

Ժողովրդի մարտական ոգին բարձրացնելու նպատակով Անդրանիկը 37 հայդուկների հետ որոշում է ամրանալ Մուշ քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Առաքելոց վանքում: Նման բացահայտ մարտահրավերով Անդրանիկը և Գևորգ Չաուշը ապացուցում էին, որ պայքարը շարունակվում է:

1901թ. նոյեմբերի 3-ին հայդուկները հասնում են Առաքելոց վանք: Նրանց են միանում երկու տասնյակ զինված գյուղացիներ: Միացյալ ուժերով նրանք ձեռնամուխ են լինում վանքի ամրացման աշխատանքներին։

Օսմանյան իշխանությունները, տեղեկանալով այդ մասին, զորք են ուղարկում վանքում ամրացած հայդուկներին պատժելու համար: Թուրք զինվորները և նրանց միացած մահմեդական զինված ջոկատները վանքն ամուր օղակում են: Եկուստեք փոխհրաձգություն է սկսվում: Չնայած կառավարական ուժերի թվային մեծ գերակշռությանը, նրանց չի հաջողվում գրավել վանքը: Բազմաթիվ թուրք զինվորներ են ընկնում վանքը գրոհելիս:

Տեսնելով, որ զենքի ուժով հնարավոր չէ ընկճել հայերին, թուրքական հրամանատարությունը դիմում է բանակցությունների` առաջարկելով նրանց ներկայացնել իրենց պահանջները:

Առաքելոց վանք մտած կառավարական պատվիրակությանը Անդրանիկը ներկայացնում է իրենց պահանջները: Դրանք էին՝ ներում շնորհել քաղաքական բանտարկյալներին, տասանորդ տուրքի հավաքումը կատարել հայ գյուղացիների միջոցով, քրդերի զավթած գյուղերը վերադարձնել իրենց տերերին, զինաթափել հայկական բնակավայրերը ասպատակող քուրդ ելուզակներին և այլն:

Ներկայացված պահանջներից կատարվում է միայն առաջինը: Բանտից ազատ են արձակվում 31 հայ բանտարկյալներ: Սակայն պատվիրակության հեռանալուց հետո հակառակորդը վերսկսում է հրաձգությունը, և մարտը բորբոքվում է նոր թափով: Թուրքական անընդմեջ հարձակումներն ապարդյուն էին: Հակառակորդին չի հաջողվում ճեղքել հայերի պաշտպանությունը: Թուրքերի բանակատեղիում համաճարակ է բռնկվում: Հայերի դրությունը ևս ծանր էր, սպառվում էր զինամթերքը: Ուստի Անդրանիկն ու իր զինակիցները որոշում են ճեղքել պաշարումը: 1901թ. նոյեմբերի 27-ի ձյունածածկ գիշերը, քողարկվելով սպիտակ սավաններով, հայդուկները կարողանում են դուրս գալ վանքից և հեռանալ: Առաքելոց վանքի կռիվը լայն արձագանք գտավ: Այն ցույց տվեց, որ համիդյան ջարդերը չեն կարողացել մարել արևմտահայության ազատատենչ ոգին: Սկսվում է հայկական ուժերի համախմբում: Արևմտյան Հայաստանում ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու նպատակով կազմվում է ղեկավար կենտրոն: